EnglishPolish

Statut Stowarzyszenia

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych Family Voices

2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą w języku angielskim Association of Multiethnic Families Family Voices

§ 2

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Warszawie. 

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentowanie interesu rodzin wieloetnicznych w kontaktach z mediami, instytucjami państwowymi i prywatnymi.
 2. Integracja rodzin wieloetnicznych ze sobą i z innymi osobami w społeczeństwie.
 3. Wsparcie rodzin wieloetnicznych.
 4. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat różnorodności kulturowej.
 5. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i rasizmowi.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i realizację projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 2. Organizację spotkań i wydarzeń integrujących społeczność rodzin wieloetnicznych.
 3. Organizację wydarzeń kulturalnych, pokazów, wystaw, wykładów i innego rodzaju wydarzeń zwiększających świadomość na temat sytuacji rodzin wieloetnicznych, oraz innych grup społecznych.
 4. Prowadzenie działań edukacyjnych – wykładów, warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń mających na celu edukację na temat różnorodności kulturowej, sytuacji grup marginalizowanych.
 5. Tworzenie materiałów edukacyjnych, książek, artykułów, materiałów wideo.
 6. Prowadzenie działań rzeczniczych – zabieganie o kształt prawa i innych regulacji przeciwdziałający wszelkim formom dyskryminacji.
 7. Udzielanie pomocy socjalnej, zdrowotnej, psychologicznej rodzinom wieloetnicznym mieszkającym w Polsce, oraz innym grupom w Polsce i za granicą.
 8. Wsparcie grup marginalizowanych w Polsce i za granicą.
 9. Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi i prywatnymi w Polsce i za granicą, w celu realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.


 

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd. 

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd w terminie do 7 dni zawiadamia zainteresowanego mailowo. 

3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

§ 14

1. Członkowie zwykli mają prawo: 

a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia, 

e) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań, 

f) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia za zgodą Zarządu,

g) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia za zgodą Zarządu. 

2. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego 
 i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy. 

2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek  członkowskich. 

§ 15

Członkowie mają obowiązek: 

1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.

2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

3. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

4. opłacać regularnie składki (z wyłączeniem członków wspierających).

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, 

b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka  postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, braku aktywności członka Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż rok, niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok, lub naruszenia dobra Stowarzyszenia na przykład poprzez skłócanie członków. 

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu. 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 

Postanowienia Ogólne

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. W przypadku przystąpienia do Zarządu nowej osoby w trakcie trwania kadencji, jej kadencja kończy się wraz z organami powołanymi na tą kadencję.

3. Nie ma limitu liczby kadencji dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. 

5. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

6. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§ 18

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 17 ust. 2 uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności,

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach, 

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na na wniosek większości członków Stowarzyszenia.

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit.a, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz. 

3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim, na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia. 

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a} wyznaczanie kierunków i strategii działania

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

d) wybór Zarządu, 

e) wybór Komisji Rewizyjnej, 

f) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 

g) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia, 

h) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 16 ust.3, 

i) określenie wysokości składki członkowskiej, 

j) dokonywanie zmian w Statucie, 

k) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 19 ust. 1 pkt a, b, c, d i e. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 

3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 16 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz. 

4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy: 

a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od 

upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni 

od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt b i c, 

c) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach 

i terminie określonym w ust. 4. 

5. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienie jest wysyłane w formie elektronicznej na adresy e-mail przekazane Zarządowi przez członków Stowarzyszenia. Za moment doręczenia uznaje się moment wysłania wiadomości drogą elektroniczną przez któregokolwiek członka Zarządu.

6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. 

7. Głosowanie jest jawne, chyba, że Statut stanowi inaczej. Głosowanie tajne może także zarządzić Przewodniczący Walnego Zebrania, na wniosek co najmniej 3 uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 21

1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 

3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania. 

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

f) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów, 

h) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia. 

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków;  w razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa. 

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. 

2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków. 

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze. 

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd, 

c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, 

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 20 ust. 5. 

§ 27

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza. 

Rozdział 5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28

Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1. wpływów ze składek członkowskich; 

2. wpływów z darowizn, spadków i zapisów; 

3. wpływów z dotacji, subwencji, grantów, zabiórek publicznych; 

4. wpływów z działalności statutowej;

5. ofiarności publicznej;

6. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 29

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w cu realizacji celów statutowych. Decyzję o podjęciu działalności odpłatnej podejmuje Zarząd.


 
 

Rozdział 6

Sposób Reprezentacji

§ 30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie. 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 31

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób 

likwidacji i przeznaczenia majątku. 

 

 

 

 

 

 

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 22.08.2020

 

Podpisano: 

1. …………………………………

2. …………………………………